Đăng Nhập

Vui lòng khai báo chính xác tên truy cập và mật khẩu!

Quên mật khẩu?

Đăng Ký

Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký!

  

Tổng hợp các nhân vật tam quôc

avatar

Support

Support


Bài viết : 340

Danh vọng : 15840

Uy tín : 5069

Huy hiệu : like,top,vip

#1

 on Sun Oct 19, 2014 12:13 pm 

Trương Giác


Hà Tiến


Hoàng Phủ Tung


Chu Tuấn


Đinh Nguyên


Đổng Trác


Lý Nho


Lữ Bố


Cao Thuận


Hoa Hùng


Điêu Thuyền


Vương Doãn


Viên Thiệu


Điền Phong


Thư Thụ


Nhan Lương


Văn Sú


Viên Thuật


Kỷ Linh


Công Tôn Toản


Hàn Phức


Phan Phụng


Lưu Biểu


Đào Khiêm


Nghiêm Bạch Hổ


Lưu Yên


Trương Nhiệm


Trương Lỗ


Tào Tháo


Tào Nhân


Tào Hồng


Tào Phi


Tào Thực


Tào Hưu


Hạ Hầu Đôn


Hạ Hầu Uyên


Điển Vi


Hứa Chử


Trương Liêu


Trương Cáp


Từ Hoảng


Bàng Đức


Lý Điển


Nhạc Tiến


Vu Cấm


Ngưu Kim


Tuân Úc


Tuân Du


Quách Gia


Trình Dục


Giả Hủ


Tư Mã Ý


Tư Mã Sư


Tư Mã Chiêu


Chung Hội


Đặng Ngải


Hạ Hầu Huyền


Gia Cát Đản


Vô Khâu Kiệm


Văn Khâm


Văn Ương


Dương Hựu


Đỗ Dự


Ngưu Kim


Lưu Bị


Quan Vũ


Trương Phi


Triệu Vân


Mã Siêu


Hoàng Trung


Ngụy Diên


Chu Thương


Quan Bình


Liêu Hóa


Mã Đại


Nghiêm Nhan


Lý Nghiêm


Mạnh Đạt


Lôi Đồng


Ngô Lan


Quan Hưng


Trương Bào


Khương Duy


Mạnh Hoạch


Chúc Dung phu nhân


Đổng Trà Na


Gia Cát Lượng


Bàng Thống


Từ Thứ


Mã Lương


Trương Tùng


Pháp Chính


Tưởng Uyển


Phí Vĩ


Tôn Kiên


Tôn Sách


Tôn Quyền


Tôn Thượng Hương


Chu Du


Đại Kiều


Tiểu Kiều


Trình Phổ


Hoàng Cái


Thái Sử Từ


Hàn Đương


Chu Thái


Tưởng Khâm


Cam Ninh


Lăng Tháo


Lăng Thống


Đinh Phụng


Lã Mông


Lục Tốn


Lục Kháng


Trương Chiêu


Trương Hoành


Lỗ Túc


Gia Cát Cẩn


Cố Ung


Gia Cát Khác


Tào Xung


Tào Duệ


Trần Cung


Trần Quần


Ngạc Hoán


Đóa Tư Đại Vương


Xem thêm part 2 [You must be registered and logged in to see this link.]
Bạn không có quyền trả lời bài viết